Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli

ban

biuro@psdu.pl ; tel. +48 607 387 737

Lista uzdrowicieli PSDU/NFSH w Polsce
Zobacz film TVP o Duchowym Uzdrawianiu i działalności PSDU

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli:

Antoni Przechrzta – Prezes Zarządu

Jerzy Chlebowicz – Wiceprezes Zarządu

Adam Mistela   –  Skarbnik Zarządu

Bogumiła Kubalańca   –     Członek Zarządu

Paulina Piotrowska  –    Członek Zarządu

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DUCHOWYCH UZDROWICIELI

Tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.12.2017r. podjęte na Walnym Zebraniu Członków w Warszawie. 

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

 • 1

POLSKIE STOWARZYSZENIE DUCHOWYCH UZDROWICIELI, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz.104 ze zmianami) i innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na podstawie niniejszego Statutu. Skupia w swych szeregach uprawnione osoby zajmujące się uzdrawianiem duchowym.

 • 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 • 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

 • 4

Stowarzyszenie po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

 • 5

Stowarzyszenie kieruje się zasadami dobrowolności, samorządności, nie prowadzi działalności gospodarczej.

 • 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 • 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział 2

Cele i sposoby działania

 • 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zrzeszanie duchowych uzdrowicieli dyplomowanych, osób będących na stażu i osób wspierających, które działają na rzecz niesienia pomocy poprzez duchowe uzdrawianie, polegające na modlitwie, medytacji i nakładaniu rąk.
 2. Propagowanie tej formy terapii, to jest idei duchowego uzdrawiania wśród społeczeństwa w oparciu o obowiązujący uzdrowicieli Kodeks Postępowania.
 3. Koordynowanie przygotowania osób, których celem jest praktykowanie duchowego uzdrawiania.
 4. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia poprawy zdrowia poprzez oferowanie duchowego uzdrawiania.
 5. Inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań w zakresie duchowego uzdrawiania.
 6. Przyczynianie się do podnoszenia zdrowia społeczeństwa, poprzez podnoszenie świadomości zdrowego życia.
 7. Przyczynianie się do uruchomienia wewnętrznego potencjału, siły ukrytej w każdym człowieku.
 • 9

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. Wymianę doświadczeń, organizowanie zjazdów i wspólnych przedsięwzięć związanych z uzdrawianiem duchowym.
 2. Wykłady i sesje naukowe.
 3. Wspólne medytowanie dla własnego rozwoju duchowego osób stowarzyszonych i dla dobra innych ludzi poprzez tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich.
 4. Rozpowszechnianie wiedzy o dobrodziejstwach płynących z duchowego uzdrawiania.
 5. Dokonywanie sprawdzianów rzeczywistych umiejętności uzdrawiania duchowego.
 6. Promowanie dorobku Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
 7. Współpracę z instytucjami i organizacjami medycznymi, samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami społecznymi w zakresie poprawy zdrowia ludzi dotkniętych chorobą.
 8. Współpracę w szczególności z NFSH The Healing Trust, największą i najważniejszą organizacją uzdrowicielską (50 lat tradycji) w Wielkiej Brytanii, której uzdrowiciele praktykują w ramach publicznej służby zdrowia, na bazie regulacji prawnych.

Rozdział 3

Członkowie, uprawnienia i obowiązki

 • 10

Do Stowarzyszenia mogą należeć:

 1. Członkowie uzdrowiciele.
 2. Członkowie stażyści.
 3. Członkowie wspierający.
 4. Członkiem uzdrowicielem Stowarzyszenia może zostać:
 5. a) obywatel polski, oddany sprawie podnoszenia zdrowotności społeczeństwa, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który:

–      ukończył niezbędne szkolenie w dziedzinie zasad duchowego uzdrawiania,

–      odbył 2-letni okres próbny (członek oczekujący),  praktykując duchowe uzdrawianie (minimum 2 historie choroby) i uzyskał potwierdzenie od 4 osób,

–      ukończył odpowiednie szkolenie dotyczące podstawowej znajomości anatomii ciała ludzkiego,

–      złożył odpowiednie egzaminy i uzyskał certyfikat duchowego uzdrowiciela,

–      posiada odpowiednie opinie dwóch innych członków zwyczajnych (uzdrowicieli).

 1. b) cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, który spełnia warunki i uzyskał zgodę Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem stażystą może zostać osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia 1 stopnia kursu duchowego uzdrawiania i złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zna statut     Stowarzyszenia i jego cele.
 • 11

Nadanie pełnego członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu i po dokonaniu opłaty wpisowej.

 • 12

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Brać udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia.
 2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 5. Brać udział w zebraniach władz Stowarzyszenia, na których podejmowane są uchwały dotyczące jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia.
 6. Odwołania się do Komisji Rewizyjnej od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, uchylenia lub zawieszenia członkostwa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
 • 13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek rocznych w wysokości uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest poinformowanie o zmianach adresu: miejsca zamieszkania, e-mailowego oraz numeru telefonu.
 5. Termin członkostwa za dany rok trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Termin opłacenia składek na rok kolejny upływa z dniem 31 marca, czyli 1 dzień przed następującym okresem członkostwa. Nie opłacenie składek powoduje zawieszenie członkostwa i utratę prawa głosu. Po wpłaceniu składek członkostwo odnawia się samoistnie. Wysokość składki na dany rok jest ustalana uchwałą Zarządu.
 • 14
 1. Członkom stażystom oraz członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.
 2. Członkowie stażyści oraz członkowie wspierający w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres 2 lat tracą członkostwo automatycznie.
 • 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:

 1. Na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej dobrowolnie do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Poprzez wykreślenie członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
 3. a) naruszenia obowiązujących praw i postanowień Statutu,
 4. b) śmierci członka,
 5. c) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek.
 6. Na mocy uchwały Zarządu o wykluczeniu, uchyleniu lub zawieszeniu członkostwa, której odpis wraz z uzasadnieniem i pouczeniem określonym w § 12 ust. 6 o prawie do złożenia odwołania doręcza się członkowi.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 • 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebranie członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 17
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków, a w przypadku, gdy Stowarzyszenie przekroczy liczbę 100 osób – zebranie delegatów, wybieranych w wyborach jawnych w stosunku 1 do 10.
 2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne:
 3. a) zwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co 2 lata, z podaniem miejsca i celu zebrania, na 30 dni przed terminem,
 4. b) nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną, a także na wniosek 25 % ogółu członków, złożony na piśmie do tych władz,
 5. c) powinno odbyć się w ciągu 15 dni od daty wpływu wniosku i obradować jedynie nad sprawami, dla których jest zwołane.
 6. Walne zebranie obraduje zgodnie z ustalonym przez siebie porządkiem dziennym.
 7. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uzdrowicieli, w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później.
 • 18

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

 1. Uchwalanie wewnętrznych struktur Stowarzyszenia.
 2. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia.
 3. Inicjowanie i wprowadzanie zmian do Statutu.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 7. Ustalanie wysokości wpisowego.
 8. Inne, wynikające z niniejszego Statutu.
 • 19
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób, wybranych przez Walne Zebranie członków i stanowi władzę wykonawczą Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona: prezesa, zastępcę i skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Zarząd zbiera się przynajmniej raz na 3 miesiące.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Dla ich ważności niezbędna jest obecność, co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów.
 6. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos.
 • 20

Do uprawnień Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Ponoszenie odpowiedzialności i składanie sprawozdań przed walnym zebraniem członków Stowarzyszenia.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania, uchylania, zawieszania członkostwa Stowarzyszenia oraz zatrudniania pracowników.
 4. Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia uwzględniającej jego cele.
 5. Powołanie Rady Programowej.
 6. Zarządzanie finansami, majątkiem Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań finansowych i majątkowych, co, do których wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Przygotowanie projektów przychodów i wydatków Stowarzyszenia.
 8. Zwoływanie walnego zebrania członków.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich na dany rok.
 • 21
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków wybranych przez walne zebranie w głosowaniu tajnym w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu i stanowi władzę kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: przewodniczącego i sekretarza.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 4. Komisja Rewizyjna obraduje co najmniej raz na rok.
 5. Czynności i uchwały Komisji są ważne, jeśli zostały podjęte w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej składu, zwykłą większością głosów jej członków         przy udziale przewodniczącego.
 • 22

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Wgląd w całokształt działalności pod kątem realizacji celów i ich zgodności ze Statutem. Kontrola dotyczy prawidłowości realizowania zadań Stowarzyszenia.
 2. Zwołanie walnego zebrania członków, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
 3. Wgląd w finanse i majątek Stowarzyszenia.
 4. Przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Wnioskowanie o wykluczenie, uchylenie lub zawieszenie członkostwa oraz rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, uchylenia lub zawieszenia członkostwa.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnych zebraniach członków.
 7. Składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 • 23

W przypadku ustąpienia, uchylenia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez dokooptowanie osoby, która w wyborach miała kolejną największą ilość głosów.

 • 24

Rada Programowa wybierana jest przez Zarząd Stowarzyszenia spośród członków i osób spoza Stowarzyszenia,  i jest organem doradczym.

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

 • 25

Największym majątkiem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli i podstawową jego wartością jest rozwój duchowy jego członków oraz ich umiejętności, wiedza i działanie na rzecz uzdrawiania duchowego osób potrzebujących.

 • 26

Materialny majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich.
 2. Z darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.
 3. Z obrotu dochodami z majątku Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  

Rozdział 6

Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań i warunki ważności uchwał Stowarzyszenia

 • 27

Warunkiem ważności składanych oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia jest złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu łącznie. W sprawach niemajątkowych oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia mogą składać wszyscy członkowie Zarządu samodzielnie.

 • 28

Warunkiem ważności uchwał władz Stowarzyszenia jest umieszczenie uchwał w porządku dziennym obrad.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 29

Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez walne zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.

 • 30

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony będzie na rzecz organizacji charytatywnej o takim samym lub podobnym profilu działalności, a likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 • 31

Statut został uchwalony przez zebranie założycielskie w dniu 24 lutego 2007 r. Zmiany do statutu wniesione zostały przez Zebranie Założycielskie w dniu 21 kwietnia 2007r. , na Walnym Zebraniu w dniu 01.12.2013 r. oraz 10 grudnia 2017r.

Po egzaminach PSDU w Warszawie 2017 wręczenie dyplomów

Uroczystość wręczenia dyplomów pełnego członkostwa PSDU po egzaminach w 2017r. Na zdjęciu nowi członkowie oraz egzaminatorzy oraz prezes PSDU.