Polskie stowarzyszenie duchowych uzdrowicieli

ban

biuro@psdu.pl ; tel. +48 607 387 737

Lista uzdrowicieli PSDU/NFSH w Polsce
Zobacz film TVP o Duchowym Uzdrawianiu i działalności PSDU

 

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DUCHOWYCH UZDROWICIELI

Ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zebraniu dnia 01.12.2013 r.

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

§1

POLSKIE STOWARZYSZENIE DUCHOWYCH UZDROWICIELI, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz.104 ze zmianami) i innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na podstawie niniejszego Statutu. Skupia w swych szeregach uprawnione osoby zajmujące się uzdrawianiem duchowym.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§4

Stowarzyszenie po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie kieruje się zasadami dobrowolności, samorządności, nie prowadzi działalności gospodarczej.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział 2

Cele i sposoby działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zrzeszanie duchowych uzdrowicieli dyplomowanych, osób będących na stażu i osób wspierających, które działają na rzecz niesienia pomocy poprzez duchowe uzdrawianie, polegające na modlitwie, medytacji i nakładaniu rąk.
 2. Propagowanie tej formy terapii, to jest idei duchowego uzdrawiania wśród społeczeństwa w oparciu o obowiązujący uzdrowicieli Kodeks Postępowania.
 3. Koordynowanie przygotowania osób, których celem jest praktykowanie duchowego uzdrawiania.
 4. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia poprawy zdrowia poprzez oferowanie duchowego uzdrawiania.
 5. Inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań w zakresie duchowego uzdrawiania.
 6. Przyczynianie się do podnoszenia zdrowia społeczeństwa, poprzez podnoszenie świadomości zdrowego życia.
 7. Przyczynianie się do uruchomienia wewnętrznego potencjału, siły ukrytej w każdym człowieku.

§9

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. Wymianę doświadczeń, organizowanie zjazdów i wspólnych przedsięwzięć związanych z uzdrawianiem duchowym.
 2. Wykłady i sesje naukowe.
 3. Wspólne medytowanie dla własnego rozwoju duchowego osób stowarzyszonych i dla dobra innych ludzi poprzez tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich.
 4. Rozpowszechnianie wiedzy o dobrodziejstwach płynących z duchowego uzdrawiania.
 5. Dokonywanie sprawdzianów rzeczywistych umiejętności uzdrawiania duchowego.
 6. Promowanie dorobku Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
 7. Współpracę z instytucjami i organizacjami medycznymi, samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami społecznymi w zakresie poprawy zdrowia ludzi dotkniętych chorobą.
 8. Współpracę w szczególności z NFSH The Healing Trust, największą i najważniejszą organizacją uzdrowicielską (50 lat tradycji) w Wielkiej Brytanii, której uzdrowiciele praktykują w ramach publicznej służby zdrowia, na bazie regulacji prawnych.

Rozdział 3

Członkowie, uprawnienia i obowiązki

§10

Do Stowarzyszenia mogą należeć:

 1. Członkowie uzdrowiciele.
 2. Członkowie stażyści.
 3. Członkowie wspierający.
 1. Członkiem uzdrowicielem Stowarzyszenia może zostać:
 2. a)  obywatel polski, oddany sprawie podnoszenia zdrowotności społeczeństwa, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który:

–    ukończył niezbędne szkolenie w dziedzinie zasad duchowego uzdrawiania,

–    odbył 2-letni okres próbny (członek oczekujący), praktykując duchowe uzdrawianie (minimum 2 historie choroby) i uzyskał potwierdzenie od 4 osób,

–    ukończył odpowiednie szkolenie dotyczące podstawowej znajomości anatomii ciała ludzkiego,

–    złożył odpowiednie egzaminy i uzyskał certyfikat duchowego uzdrowiciela,

–    posiada odpowiednie opinie dwóch innych członków zwyczajnych (uzdrowicieli).

 1. b)  cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, który spełnia warunki i uzyskał zgodę Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem stażystą może zostać osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia 1 stopnia kursu duchowego uzdrawiania i złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zna statut     Stowarzyszenia i jego cele.

§11

Nadanie pełnego członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu i po dokonaniu opłaty wpisowej.

§12

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Brać udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia.
 2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 5. Brać udział w zebraniach władz Stowarzyszenia, na których podejmowane są uchwały dotyczące jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia.
 6. Odwołania się do Komisji Rewizyjnej od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, uchylenia lub zawieszenia członkostwa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

§13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek rocznych w wysokości uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest poinformowanie o zmianach adresu: miejsca zamieszkania, e-mailowego oraz numeru telefonu.
 5. Termin członkostwa za dany rok trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Termin opłacenia składek na rok kolejny upływa z dniem 31 marca, czyli 1 dzień przed następującym okresem członkostwa. Nie opłacenie składek powoduje zawieszenie członkostwa i utratę prawa głosu. Po wpłaceniu składek członkostwo odnawia się samoistnie. Wysokość składki na dany rok jest ustalana uchwałą Zarządu.

§14

Członkom stażystom oraz członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.

§15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:

 1. Na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej dobrowolnie do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Poprzez wykreślenie członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
 3. a)     naruszenia obowiązujących praw i postanowień Statutu,
 4. b)     śmierci członka,
 5. c)     nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek.
 6. Na mocy uchwały Zarządu o wykluczeniu, uchyleniu lub zawieszeniu członkostwa, której odpis wraz z uzasadnieniem i pouczeniem określonym w § 12 ust. 6 o prawie do złożenia odwołania doręcza się członkowi.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebranie członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków, a w przypadku, gdy Stowarzyszenie przekroczy liczbę 100 osób – zebranie delegatów, wybieranych w wyborach jawnych w stosunku 1 do 10.
 2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne:
 3. a)  zwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co 2 lata, z podaniem miejsca i celu zebrania, na 30 dni przed terminem,
 4. b)  nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną, a także na wniosek 25 % ogółu członków, złożony na piśmie do tych władz,
 5. c)  powinno odbyć się w ciągu 15 dni od daty wpływu wniosku i obradować jedynie nad sprawami, dla których jest zwołane.
 6. Walne zebranie obraduje zgodnie z ustalonym przez siebie porządkiem dziennym.
 7. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uzdrowicieli, w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

 1. Uchwalanie wewnętrznych struktur Stowarzyszenia.
 2. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia.
 3. Inicjowanie i wprowadzanie zmian do Statutu.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 7. Ustalanie wysokości wpisowego.
 8. Inne, wynikające z niniejszego Statutu.

§19

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 osób, wybranych przez Walne Zebranie członków i stanowi władzę wykonawczą Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona: prezesa, zastępcę i skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Zarząd zbiera się przynajmniej raz na 3 miesiące.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Dla ich ważności niezbędna jest obecność, co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów.
 6. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos.

§20

Do uprawnień Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Ponoszenie odpowiedzialności i składanie sprawozdań przed walnym zebraniem członków Stowarzyszenia.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania, uchylania, zawieszania członkostwa Stowarzyszenia oraz zatrudniania pracowników.
 4. Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia uwzględniającej jego cele.
 5. Powołanie Rady Programowej.
 6. Zarządzanie finansami, majątkiem Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań finansowych i majątkowych, co, do których wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Przygotowanie projektów przychodów i wydatków Stowarzyszenia.
 8. Zwoływanie walnego zebrania członków.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich na dany rok.

§21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez walne zebranie w głosowaniu tajnym w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu i stanowi władzę kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: przewodniczącego i sekretarza.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 4. Komisja Rewizyjna obraduje co najmniej raz na rok.
 5. Czynności i uchwały Komisji są ważne, jeśli zostały podjęte w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej składu, zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego.

§22

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Wgląd w całokształt działalności pod kątem realizacji celów i ich zgodności ze Statutem. Kontrola dotyczy prawidłowości realizowania zadań Stowarzyszenia.
 2. Zwołanie walnego zebrania członków, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
 3. Wgląd w finanse i majątek Stowarzyszenia.
 4. Przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Wnioskowanie o wykluczenie, uchylenie lub zawieszenie członkostwa oraz rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, uchylenia lub zawieszenia członkostwa.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnych zebraniach członków.
 7. Składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

§23

W przypadku ustąpienia, uchylenia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.

§24

Rada Programowa wybierana jest przez Zarząd Stowarzyszenia spośród członków i osób spoza Stowarzyszenia, i jest organem doradczym.

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

§25

Największym majątkiem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli i podstawową jego wartością jest rozwój duchowy jego członków oraz ich umiejętności, wiedza i działanie na rzecz uzdrawiania duchowego osób potrzebujących.

§26

Materialny majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich.
 2. Z darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.
 3. Z obrotu dochodami z majątku Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 6

Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań i warunki ważności uchwał Stowarzyszenia

§27

Warunkiem ważności składanych oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia jest złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu łącznie. W sprawach niemajątkowych oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia mogą składać wszyscy członkowie Zarządu samodzielnie.

§28

Warunkiem ważności uchwał władz Stowarzyszenia jest umieszczenie uchwał w porządku dziennym obrad.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§29

Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez walne zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.

§30

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony będzie na rzecz organizacji charytatywnej o takim samym lub podobnym profilu działalności, a likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§31

Statut został uchwalony przez zebranie założycielskie w dniu 24 lutego 2007 r. Zmiany do statutu wniesione zostały przez Zebranie Założycielskie w dniu 21 kwietnia 2007r. oraz na Walnym Zebraniu w dniu 01.12.2013 r.

Po egzaminach PSDU w Warszawie 2017 wręczenie dyplomów

Uroczystość wręczenia dyplomów pełnego członkostwa PSDU po egzaminach w 2017r. Na zdjęciu nowi członkowie oraz egzaminatorzy oraz prezes PSDU.