Statut

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DUCHOWYCH UZDROWICIELI

Ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zebraniu dnia 01.12.2013 r.

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

§ 1

POLSKIE STOWARZYSZENIE DUCHOWYCH UZDROWICIELI, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz.104 ze zmianami) i innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na podstawie niniejszego Statutu. Skupia w swych szeregach uprawnione osoby zajmujące się uzdrawianiem duchowym.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie kieruje się zasadami dobrowolności, samorządności, nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział 2

Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1.  Zrzeszanie duchowych uzdrowicieli dyplomowanych, osób będących na stażu i osób wspierających, które działają na rzecz niesienia pomocy poprzez duchowe uzdrawianie, polegające na modlitwie, medytacji i nakładaniu rąk.

2.  Propagowanie tej formy terapii, to jest idei duchowego uzdrawiania wśród społeczeństwa w oparciu o obowiązujący uzdrowicieli Kodeks Postępowania.

3.  Koordynowanie przygotowania osób, których celem jest praktykowanie duchowego uzdrawiania.

4.  Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia poprawy zdrowia poprzez oferowanie duchowego uzdrawiania.

5.  Inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań w zakresie duchowego uzdrawiania.

6.  Przyczynianie się do podnoszenia zdrowia społeczeństwa, poprzez podnoszenie świadomości zdrowego życia.

7.  Przyczynianie się do uruchomienia wewnętrznego potencjału, siły ukrytej w każdym człowieku.

§ 9

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1.   Wymianę doświadczeń, organizowanie zjazdów i wspólnych przedsięwzięć związanych z uzdrawianiem duchowym.

2.   Wykłady i sesje naukowe.

3.   Wspólne medytowanie dla własnego rozwoju duchowego osób stowarzyszonych i dla dobra innych ludzi poprzez tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich.

4.   Rozpowszechnianie wiedzy o dobrodziejstwach płynących z duchowego uzdrawiania.

5.   Dokonywanie sprawdzianów rzeczywistych umiejętności uzdrawiania duchowego.

6.   Promowanie dorobku Stowarzyszenia w kraju i za granicą.

7.  Współpracę z instytucjami i organizacjami medycznymi, samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami społecznymi w zakresie poprawy zdrowia ludzi dotkniętych chorobą.

8.  Współpracę w szczególności z NFSH The Healing Trust, największą i najważniejszą organizacją uzdrowicielską (50 lat tradycji) w Wielkiej Brytanii, której uzdrowiciele praktykują w ramach publicznej służby zdrowia, na bazie regulacji prawnych.

Rozdział 3

Członkowie, uprawnienia i obowiązki

 § 10

Do Stowarzyszenia mogą należeć:

1.  Członkowie uzdrowiciele.

2.  Członkowie stażyści.

3.  Członkowie wspierający.

1. Członkiem uzdrowicielem Stowarzyszenia może zostać:

a)  obywatel polski, oddany sprawie podnoszenia zdrowotności społeczeństwa, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który:

–    ukończył niezbędne szkolenie w dziedzinie zasad duchowego uzdrawiania,

–    odbył 2-letni okres próbny (członek oczekujący), praktykując duchowe uzdrawianie (minimum 2 historie choroby) i uzyskał potwierdzenie od 4 osób,

–    ukończył odpowiednie szkolenie dotyczące podstawowej znajomości anatomii ciała ludzkiego,

–    złożył odpowiednie egzaminy i uzyskał certyfikat duchowego uzdrowiciela,

–    posiada odpowiednie opinie dwóch innych członków zwyczajnych (uzdrowicieli).

b)  cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, który spełnia warunki i uzyskał zgodę Zarządu Stowarzyszenia.

2.  Członkiem stażystą może zostać osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia 1 stopnia kursu duchowego uzdrawiania i złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

3.  Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zna statut     Stowarzyszenia i jego cele.

§ 11

Nadanie pełnego członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu i po dokonaniu opłaty wpisowej.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1.  Brać udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia.

2.  Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

3.  Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.

4.  Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

5.  Brać udział w zebraniach władz Stowarzyszenia, na których podejmowane są uchwały dotyczące jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia.

6.  Odwołania się do Komisji Rewizyjnej od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, uchylenia lub zawieszenia członkostwa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1.  Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.

2.  Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.  Regularnego opłacania składek rocznych w wysokości uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

4.  Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest poinformowanie o zmianach adresu: miejsca zamieszkania, e-mailowego oraz numeru telefonu.

5.  Termin członkostwa za dany rok trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Termin opłacenia składek na rok kolejny upływa z dniem 31 marca, czyli 1 dzień przed następującym okresem członkostwa. Nie opłacenie składek powoduje zawieszenie członkostwa i utratę prawa głosu. Po wpłaceniu składek członkostwo odnawia się samoistnie. Wysokość składki na dany rok jest ustalana uchwałą Zarządu.

§ 14

Członkom stażystom oraz członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:

1.  Na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej dobrowolnie do Zarządu Stowarzyszenia.

2.  Poprzez wykreślenie członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu:

a)     naruszenia obowiązujących praw i postanowień Statutu,

b)     śmierci członka,

c)     nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek.

3.  Na mocy uchwały Zarządu o wykluczeniu, uchyleniu lub zawieszeniu członkostwa, której odpis wraz z uzasadnieniem i pouczeniem określonym w § 12 ust. 6 o prawie do złożenia odwołania doręcza się członkowi.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1.  Walne zebranie członków.

2.  Zarząd.

3.  Komisja Rewizyjna.

§ 17

1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków, a w przypadku, gdy Stowarzyszenie przekroczy liczbę 100 osób – zebranie delegatów, wybieranych w wyborach jawnych w stosunku 1 do 10.

2.  Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne:

a)  zwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co 2 lata, z podaniem miejsca i celu zebrania, na 30 dni przed terminem,

b)  nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną, a także na wniosek 25 % ogółu członków, złożony na piśmie do tych władz,

c)  powinno odbyć się w ciągu 15 dni od daty wpływu wniosku i obradować jedynie nad sprawami, dla których jest zwołane.

3.  Walne zebranie obraduje zgodnie z ustalonym przez siebie porządkiem dziennym.

4.  Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uzdrowicieli, w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

1.  Uchwalanie wewnętrznych struktur Stowarzyszenia.

2.  Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia.

3.  Inicjowanie i wprowadzanie zmian do Statutu.

4.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

5.  Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia.

6.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

7.  Ustalanie wysokości wpisowego.

8.  Inne, wynikające z niniejszego Statutu.

§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 osób, wybranych przez Walne Zebranie członków i stanowi władzę wykonawczą Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.

2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona: prezesa, zastępcę i skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.

3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

4. Zarząd zbiera się przynajmniej raz na 3 miesiące.

5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Dla ich ważności niezbędna jest obecność, co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów.

6. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos.

  § 20

Do uprawnień Zarządu Stowarzyszenia należy:

1.  Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków i reprezentowanie go na zewnątrz.

2.  Ponoszenie odpowiedzialności i składanie sprawozdań przed walnym zebraniem członków Stowarzyszenia.

3.  Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania, uchylania, zawieszania członkostwa Stowarzyszenia oraz zatrudniania pracowników.

4.  Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia uwzględniającej jego cele.

5.  Powołanie Rady Programowej.

6.  Zarządzanie finansami, majątkiem Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań finansowych i majątkowych, co, do których wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia.

7.  Przygotowanie projektów przychodów i wydatków Stowarzyszenia.

8.  Zwoływanie walnego zebrania członków.

9.  Podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich na dany rok.

§ 21

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez walne zebranie w głosowaniu tajnym w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu i stanowi władzę kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: przewodniczącego i sekretarza.

3.  Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

4.  Komisja Rewizyjna obraduje co najmniej raz na rok.

5.  Czynności i uchwały Komisji są ważne, jeśli zostały podjęte w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej składu, zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego.

  § 22

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.  Wgląd w całokształt działalności pod kątem realizacji celów i ich zgodności ze Statutem. Kontrola dotyczy prawidłowości realizowania zadań Stowarzyszenia.

2.  Zwołanie walnego zebrania członków, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

3.  Wgląd w finanse i majątek Stowarzyszenia.

4.  Przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Stowarzyszenia.

5.  Wnioskowanie o wykluczenie, uchylenie lub zawieszenie członkostwa oraz rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, uchylenia lub zawieszenia członkostwa.

6.  Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnych zebraniach członków.

7.  Składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

  § 23

W przypadku ustąpienia, uchylenia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.

 § 24

Rada Programowa wybierana jest przez Zarząd Stowarzyszenia spośród członków i osób spoza Stowarzyszenia, i jest organem doradczym.

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

 § 25

Największym majątkiem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli i podstawową jego wartością jest rozwój duchowy jego członków oraz ich umiejętności, wiedza i działanie na rzecz uzdrawiania duchowego osób potrzebujących.

§ 26

Materialny majątek Stowarzyszenia powstaje:

1.  Ze składek członkowskich.

2.  Z darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.

3.  Z obrotu dochodami z majątku Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 6

Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań i warunki ważności uchwał Stowarzyszenia

§ 27

Warunkiem ważności składanych oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia jest złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu łącznie. W sprawach niemajątkowych oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia mogą składać wszyscy członkowie Zarządu samodzielnie.

§ 28

Warunkiem ważności uchwał władz Stowarzyszenia jest umieszczenie uchwał w porządku dziennym obrad.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez walne zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.

  § 30

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony będzie na rzecz organizacji charytatywnej o takim samym lub podobnym profilu działalności, a likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

  § 31

Statut został uchwalony przez zebranie założycielskie w dniu 24 lutego 2007 r. Zmiany do statutu wniesione zostały przez Zebranie Założycielskie w dniu 21 kwietnia 2007r. oraz na Walnym Zebraniu w dniu 01.12.2013 r.